Kannerfasbal zu Aasselburren

wéi all Joers 2 Wochen viran Fassonndig invitéiert den Duärefatelier Aasselburren op den Kannerfasbal. Méi wéi 50 Kanner haten en ganz flotten Nomëttig verbracht mat Spiller, Musik an Danz.