25 Joer Duärefatelier Aasselburren.

Den 18. März ass 25 Joer Duärefatelier gefeiert gin. den aktuellen Comité hat all frèiher Comitésmemberen op eng kleng Feier gerouf. Vill ass an denen 25 Joer geschafft gien fir zur Verschéinerung , Kultur an Geselligkeet beizedroen zu Aasselburren an zu Rëmelgen. An ett ass na nit Schluss, mer han na vill Idien.