Grouss Botz vun der Emweltkommissioun Biwer

D'Emweltkommissioun vun der Gemeng Biwer hat de 17.03.2018 wéi all Jar, an Zesummenarbecht mat dem Feeschter eng Grouss Botz organiséiert. No enger klénger Stärkung ass et op der Grousswiss lass gang.Et haten sech rem vill Leit an och Kanner afonnt, fir den Dreck lanscht Weeër a Baachen an de verschiddenen Dierfer vun der Gemeng anzesammelen.

Nodeems alles agesammelt war, hat Gemeng op e Mëttegiessen invitéiert.

Insgesamt goufen 250 Kg gesammelt.