Journée du Grand-Age 2017

De 15. Oktober huet eise Senioreveräin d’Journée du Grand-Age gefeiert. D’Presidentin Marie-Louise Haas-Erpelding huet all Memberen, Invitéeën a Jubilaren häerzlechst begréisst.

D‘Madame Buergermeeschter, d‘Marianne Brosius-Kolber, huet och e puer Wieder un eis gericht. Nom Mëttegiessen, servéiert vum Restaurant Steinmetz vu Bech, sinn d’Jubilare geéiert ginn

Fir 75 Joer: Hess-Cottong Louise, Kayl Jacqueline, Mertens-Hoffmann Marie-Thérèse, Moczkowsky Rose.

Fir 80 Joer: Kraus-Maurer Léonie, Kreusen-Gaspard Henriette, Welsch-Praus Pierrette.

Fir 81 Joer: Spiewak-Maurer Maria.

Fir 82 Joer: Janssen Henri, Weyland Anne, Zenner Claire.

Fir 83 Joer: Heidemann Mathilde, Holz-Gaudront Hélène, Kraus Ben, Pinkers Liz, Weklsch-Kurth Julie.

Fir 84 Joer: Albers Henk, Ernzen-Deckenbrunnen Eugénie, Tunsch Jang, Zenner-Schmit Claire.

Fir 85 Joer: Hoffmann-Roller Marie-Louise.

Fir 86 Joer: Bisenius-Wagner Lucie, Karier-Bück Alice.

Fir 87 Joer: Kemp-Weis Jenne.

Fir 96 Joer: Peters Paul.

Fir 97 Joer: Erpelding-Ries Sophie.