Remerciement vun der Chrëschtdags-Liewensmëttelpäck Aktioun 2022

D'KANNER A FAMILLJENHELLEF A.S.B.L. seet all denen Léit häerzlech Merci, déi d'Liewensmëttelpäckaktioun2022 ënnerstëtzt hun, sief et finanziel durch en Don oder materiel durch Sachspenden.

2909 Liewensmettelpäck sin am Dezember 2022, mat 2 "Sattelschlepper" op Bocsa an op Satu Mare an Rumänien transportiert gin. Sie sin fir Chrëschtdag un aarm Kanner an hir Familien ausgedellt gin an hun hinnen esou en schéinen Chrëschtdag erméiglecht. Och am Kannerheem hun des Päck vill Freed bruecht. Ausserdem sin Decken, Kannerkleeder, Spielsachen, Babykutschen a Bettecher,

Veloen a vieles méi verdeelt gin.

'KANNER A FAMILLJENHELLEF A.S.B.L.‘ seet lech nach eng Kéier villmols Merci


KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L.

Siège social: 7, rue de Kehlen L-8394 Olm

Tel: 661 309320

CCPLLULL LU61 1111 7038 8755 0000