Remerciement vun der Schoulsakaktioun 2022(KANNER A FAMILLJENHËLLEF asbl)

Merci !

Ee grousse Merci all deenen, déi bei der Schoulsak-Aktioun fir Osteuropa matgemeet hunn:

660 gefëllte Schoulsäk, Schoulmaterial, Kannersaachen, Donën.

De Camion ass dëst Joer an ee Care-Center op Rembate an der Regioun Ogre a Lettland gefuer. D´Schoulsäk ginn exklusiv u Flüchtlingskanner verdeelt, déi aner Hëllefsartikelen si fir aarem Familljen an deser Regioun an Emgéigend bestëmmt.


Info: Siège social à Olm, Jeanne Hilgert Tel. 661 30 93 20


Viviane a Charel Elsen-Feltus

12, rue um Lehm L-7596 Reckange/Mersch Tel. 32 75 42 / Email: elsench8@pt.lu