Ovatioun vum Paul-Henri Meyers an Generalversammlung vun der CSV-Stad

D'CSV-Stad, fréier mol 'Stadverband' genannt, hat sech den 14ten März zesummenfond.Sie regrouppéiert déi verschidden Sektiounen aus der Stad. Présidentin ass d'Martine MERGEN, Sekretärin d'Claudine KONSBRUCK and Trésorière ass d'Karin MEYER.T'war anengems eng Ovatioun vum Paul-Henri Meyers.T'war é schéinen an opschlossreichen Owend bei de Schwösteren(Kongregatioun vun de Franziskanerinen).