Soziales, Kultur a Sport4.S o z i a l e s , K u l t u r a S p o r t

Mir setzen eis an fir :

- d'Schafe vu Spillplaze fir d'Kanner, a Méiglechkeete wou Erwuessener sech treffe kënnen,

- sportlech a kulturell Aktivitéiten ze förderen an z'ënnerstëtzen (Museksunterrecht, Ausstellungen, Fitness Parcours, …),

- Verbesserung vum aktuelle Jugendtreff,

- e Volleksfest z'organiséieren fir d'Zesummeliewen ze verbesseren an eng besser Integratioun vun eisen neie Matbierger z’erméiglechen,

- d'Organisatioun vu Course fir d'Awunner aus der Gemeng (PC, Internetführerschäin, Fotographie, Éischt Hëllef, Selbstverdeedegung, Sproche- a Konschtcoursen),

- e Mobilitéitskonzept no Bedarf.