Kannerfuesbal vun der Réiserbänner Musek

14 Deeg viru Fuessonndeg haten d'Réiserbänner MusikantInnen op Béiweng an de Centre Ed.Steichen agelueden.Fir gutt Stëmmung huet de ganze Mëtteg iwwer de Pascal an d'Mandy vun Kiddy Event gesuergt, d'Kanner, d'Elteren an d'Grousselteren hu begeeschtert bei de Spiller matgemaach , et ass gedanzt , gelaacht a gesonge ginn .Rendez-vous fir d'nächst Joer :14 Deeg virun Fuessonndeg!