Generalversammlung vun den Amis de la Cerisaie

De 4. Abrëll 2019 hunn d‘Amis de la Cerisaie hier zweet Generalversammlung am Foyer La Cerisaie zu Duelem ofgehalen. Nieft dem Aktivitéitsrapport ass och de Keeserapport ugeholl ginn. Ofgeschloss ginn ass d‘Versammlung mat engem flotte Patt.