MERCI


Ee grousse Merci un all déi Leit déi dozou beigedroen hun dass ëch an den Gemengerot gewielt gi sin. Ech wäert mei Bescht maachen fir d'Interessen vun den Awunner vun Duelem, Fëlschdref a Welfreng zë vertrieden.