Sécher ënnerwee

Den 20. Dezember 2013 huet d'Elterevereenegung vun der Gemeng Duelem de Schoulkanner ee „Sicherheitskragen“ iwerreescht, dëst fir dass sie besser gesi gin um Schoul- / Heemwee, wann sie mam Velo oder soss am Deischteren ënnerwee sin.