Gesond Gemengefinanzen = Héich Investissementer / Des finances communales saines = des investissements importants

D' CSV wëll och an der nächster Mandatsperiod hir strikt Finanzpolitik vun de leschten 12 Joer weiderféieren. Effektiv huet sech d'Finanzsituatioun vun der Gemeng Péiteng wiesentlech verbessert an den definitiven Iwwerschoss am ordinäre Kont, deen an de Joren 2006 bis 2010 vu 7,5 Milliounen € op 11 Milliounen € geklomm ass, erlaabt der Péitenger Gemeng all Joer héich ausseruerdentlech Depensen virzegesinn ouni op een Emprunt zréckgräifen ze mussen. Am Géigendeel, gouf an de leschte 6 Joer d'Gemengeschold ëm 12 Milliounen € vu 34 op 22 Milliounen € reduzéiert.
An der Mandatsperiod vun 2006 - 2011 wäerten viraussiichtlech extraordinär Depensen vu ronn 85 Milliounen € realiséiert ginn. Dës leie méi héich wéi déiselwecht Depensen aus den Mandatsperioden vun 1994 - 1999 (77 Milliounen €) an 2000 - 2005 (67 Milliounen €). Dës extraordinär Depensen ginn an der Mandatsperiod vun 2006 - 2011 zu 65 % (56 Milliounen €) iwwert den ordinären Iwwerschoss aus derselwechter Zäit finanzéiert. Dëse Prozentsaz louch mat 41 % (32 Milliounen €) an der Mandatsperiod 1994-1999 a mat 50 % (34 Milliounen €) an der Mandatsperiod 2000-2005 vill méi niddreg.


A l'avenir, la politique financière vigilante des 12 dernières années sera poursuivie sous la direction de notre parti. En effet, la situation financière de la commune de Pétange s'est nettement améliorée. L'excédent ordinaire définitif, augmentant à la mairie de Pétange entre 2006 et 2010 de 7,5 millions € à 11 millions €, permet la réalisation de dépenses extraordinaires importantes sans recours à un nouvel emprunt. Au contraire, l'endettement communal a diminué au cours des 6 dernières années de 12 millions € (de 34 à 22 millions €).
Au cours du récent mandat communal (2006 - 2011), les dépenses extraordinaires s'élèveront à quelque 85 millions €, une nette progression par rapport aux deux mandats communaux écoulés, à savoir les mandats 1994 - 1999 (77 millions €) et 2000 - 2005 (67 millions €). Dans la période de 2006 - 2011, le financement des dépenses extraordinaires est assuré à concurrence de 65 % (56 millions €) par les excédents ordinaires de la même période, une nette amélioration par rapport aux périodes précédentes, à savoir celles de 1994 à 1999 avec 41 % (32 millions €) et de 2000 à 2005 avec 50 % (34 millions €).

Pierre Mellina
Bourgmestre